Co to jest franczyza?

franczyzaZ definicji franczyzy wynika, że jest to swego rodzaju umowa licencyjna, która funkcjonuje w różnych branżach działalności gospodarczej. Mówiąc prostym językiem, franczyza pozwala na prowadzenie własnego biznesu z wykorzystaniem know-how innej, znanej marki. Firma funkcjonuje więc nie pod swoim szyldem. Franczyza obejmuje udzielenie przez jedną firmę innemu przedsiębiorstwu na podstawie zawartej umowy, zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług w określonym terytorium lub lokalizacji. Franczyza w rozumieniu europejskim jest długookresową, stałą umową współpracy, zawieraną pomiędzy franczyzobiorcą oraz franczyzodawcą. W umowie tej franczyzodawca zobowiązuje się do przekazania franczyzobiorcy wiedzy na temat prowadzenia firmy w danej dziedzinie. Jednocześnie, jest też użyczana na mocy umowy franczyzy marka większej firmy dla franczyzobiorcy. Franczyza zakłada, że franczyzobiorca ma prawo posługiwać się nazwą handlową franczyzodawcy, który udziela mu wsparcia i porad w prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak i nadzoruje jego działalność, z zachowaniem odrębności obu stron umowy.

Zawierając umowę franczyzy przedsiębiorca zyskuje licencję na prowadzenie swojej działalności pod marką bądź też znakiem towarowym franczyzodawcy. Może on korzystać z niej w ramach, jakie zostały ustalone w umowie.

Oficjalną, europejską definicję franczyzy można znaleźć w Europejskim Kodeksie Etycznym Franczyzy. Zostało tam napisane, że jest to system marketingu dóbr, usług i technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami, w ramach której franczyzodawca nadaje swym franczyzobiorcom prawo, a także nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. Można wysnuć na tej podstawie wniosek, że franczyzobiorca nie ma pełnego prawa do swobodnego prowadzenia działalności, bowiem musi być ona zgodna z umową franczyzy. Taka jest cena za wykorzystywanie znanej i renomowanej nazwy handlowej, znaku towarowego lub usługowego, metod handlowych i technicznych, know-how korporacji, systemów proceduralnych i własności intelektualnej oraz przemysłowej. W zamian za dostosowanie się do wymogów koncepcji franczyzodawcy i zapłacenia za licencję, przedsiębiorca ma stałą pomoc techniczną i handlową świadczoną przez franczyzodawcę.

Na gruncie polskiej działalności gospodarczej zastosowanie znajduje definicja franczyzy umieszczona w Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Franczyza według tej organizacji jest trwałym, kontraktowym stosunkiem umownym, łączącym strony franczyzy. Nakłada on na franczyzodawcę obowiązek przekazania franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, tj. przez cały czas obowiązywania umowy. Druga stron umowy ma zaś obowiązek uiszczania na rzecz franczyzodawcy opłat franczyzowych lub innych świadczeń, jakie zostały określone w umowie franczyzy. Jednocześnie, franczyza zakłada pełną niezależność gospodarczą, organizacyjną oraz prawną franczyzobiorcy względem franczyzodawcy.

Wśród podstawowych zasad, jakimi kieruje się franczyza, wymienić należy:

 • Dla franczyzodawcy:

  • Posiadanie znaku towarowego i marki sieci franczyzowej,

  • Testowanie konceptu biznesowego sieci franczyzowej i wykazywanie jej rentowności,

  • Przekazywanie franczyzbiorcy wiedzy, w jaki sposób najlepiej prowadzić działalność, tzw. know-how.

 • Dla franczyzobiorcy:

  • Prowadzenie działalności pod szyldem franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca,

  • Płacenie za licencję franczyzową,

  • Własność mienia znajdującego się w firmie,

  • Finansowanie zasadniczej części inwestycji w otwarcie punktu i zakup towaru,

  • Określenie cen towarów lub usług w punkcie,

  • Posiadanie wpływu na rodzaj i różnorodność asortymentu w punkcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *